Algemene voorwaarden

marja-aangepast

 

Algemene voorwaarden

Commitment

U kunt er als cliënt van Centrum den engel op rekenen dat Centrum den engel naar beste kunnen de inspanning levert om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (d.w.z. een afspraak dat men zich inzet en er voor 100% voor wil gaan). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen Centrum den engel en cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Vertrouwelijkheid

Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Centrum den engel is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene binnen de Nederlandse wet. Het digitale dossier dat Centrum den engel bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Centrum den engel neemt alleen contact op met derden, uitsluitend na overleg, en met toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klachtenprocedure.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Noodgevallen

Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling

De sessies dienen contant/pinnen te worden voldaan aan het einde van iedere sessie, volgens het geldende of overeengekomen tarief, tenzij anders is overeengekomen. Workshops of trainingen dienen vooraf te worden overgemaakt op bankrekening van centrum den engel of op de wijze zoals dit in de communicatie wordt aangegeven. Mogelijke tariefsverhogingen worden van tevoren aangekondigd en bedragen nooit meer dan 10%. Indien wordt overeengekomen tot facturering, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Afspraak afzeggen

Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd door de cliënt. Bij overschrijding van deze termijn wordt de sessie in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor het volgen van workshops. Afspraken kunnen via de WhatsApp of per e-mail worden geannuleerd, met vermelding van naam en telefoonnummer en datum van de afspraak. Uitzonderingen kunnen achteraf overeengekomen worden.

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent met de behandeling en/of de benadering van de Centrum den engel, geef dit dan in eerste instantie bij mij te kennen. In de meeste gevallen zal dit voldoende zijn om er samen uit te komen. Komt u er toch niet samen uit of u weet niet goed hoe u uw onvrede moet verwoorden neem dan contact op met de SCAG. Dit is een onafhankelijke geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten. Zij zullen u dan met raad en daad bijstaan. Ik zal hiervoor de nodige gegevens verstrekken.

Aansprakelijkheid

Centrum den engel is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft ten alle tijden zelfverantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

Annuleringen

Consulten: Centrum den engel heeft het recht een sessie te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Cliënt ontvangt hierover uiterlijk binnen 48 uur tot 24 uur voor aanvang bericht. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Wijzigingen

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2017 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Centrum den engel wordt aangegeven. Een klachtenregeling is voorzien door de ABVC en de Geschillencommissie SCAG en kan bij centrum den engel worden opgevraagd.